Thiết kế một mô hình kiến trúc dữ liệu và xác định các công cụ phân tích để cung cấp trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence) nhằm hỗ trợ các nhà quản lý và nhân viên vận hành ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào họ cần. Cải thiện việc thu thập, phân tích, phân phối và trình bày dữ liệu với các trang số liệu (dashboards). Xác định các cơ hội mới để tận dụng và kiếm tiền từ dữ liệu của bạn.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ