Đánh giá các hệ thống và chức năng kỹ thuật số và CNTT của bạn so với các doanh nghiệp tương đương ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Giải quyết các điểm yếu và lỗ hổng trong quản trị kỹ thuật số. Xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro trong các hệ thống và quy trình kỹ thuật số hiện tại của bạn.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ