Thiết kế kiến trúc dữ liệu và xác định các công cụ phân tích dữ liệu thích hợp để mang đến các thông tin giá trị và có ý nghĩa cho cả cấp quản lí và nhân viên vận hành của quí doanh nghiệp ở đúng nơi và đúng thời điểm. Cải thiện việc thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích, trình bày và chia sẻ thông tin. Xác định các cơ hội để tận dụng và tạo ra lợi nhuận từ dữ liệu của doanh nghiệp.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ