Thiết kế một kiến trúc trung lập về công nghệ, linh hoạt và toàn diện từ các các hệ thống, các thành phần và dịch vụ kỹ thuật số có sẵn trong hiện tại của quí doanh nghiệp và các tài sản số trong tương lai, đảm bảo dữ liệu và dịch vụ được chia sẻ an toàn trong toàn doanh nghiệp.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ