Nghiên cứu và đánh giá cơ hội thị trường, lợi thế, nguy cơ cạnh tranh và điểm yếu của doanh nghiệp, hoàn toàn từ góc độ kỹ thuật số. Xác định những cơ hội mới từ công nghệ kỹ thuật số để giúp doanh nghiệp phát huy lợi thế, xử lý các nguy cơ và khắc phục những điểm yếu của mình. Áp dụng các phương pháp phát triển chiến lược cổ điển và hiện đại để xác định các động lực chính dẫn đến thành công trong kinh doanh kỹ thuật số cho quí doanh nghiệp ở hiện tại và trong tương lai. Xây dựng chiến lược kỹ thuật số rõ ràng rành mạch, dễ hiểu và dễ truyền đạt từ quản lý cấp cao đến nhân viên vận hành. Xác định dự án, lên kế hoạch theo đúng chiến lược của doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả dự án.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ