Tìm hiểu năng lực của các tài sản kỹ thuật số trong doanh nghiệp bạn - những phần đang hoạt động hiệu quả, những phần không hiệu quả và những yếu tố còn thiếu. Hiểu được cách nhanh chóng xây dựng tài sản kỹ thuật số thông qua các ví dụ thiết kế thực tiễn, Thiết lập một khuôn khổ để liên tục cải thiện các tài sản kỹ thuật số hiện có và để triển khai các tài sản mới.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ