Thiết kế một kiến trúc toàn diện, toàn doanh nghiệp, định hướng dịch vụ agile (nhanh nhẹn), trung lập về công nghệ, có thể đáp ứng các hệ thống, thành phần và dịch vụ kỹ thuật số hiện có và trong tương lai, đồng thời đảm bảo rằng dữ liệu và dịch vụ được chia sẻ một cách an toàn xuyên suốt trong doanh nghiệp.

Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp Lê Minh Thắng Liên hệ
Tư vấn cao cấp Claude Spiese Liên hệ