Công nghệ mang đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội lớn để phát triển và cạnh tranh. Nó có thể thúc đẩy sự đổi mới và giúp cải tiến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên, việc lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp có thể phức tạp và tiêu tốn nhiều nguồn lực. Với một số giải pháp điện toán đám mây và các công nghệ mới hiện hành, các doanh nghiệp sẽ phải tốn thời gian công sức để lựa chọn các giải pháp phù hợp, tuy nhiên các yếu tố quyết định cốt lõi lại bị bỏ qua.

Đội ngũ Tư vấn và Giải pháp Công nghệ của chúng tôi sẽ làm việc cùng khách hàng để thiết kế, thực hiện và tối ưu hóa các chiến lược chuyển đổi và đầu tư vào Công nghệ. Chúng tôi sẽ nắm bắt những mục tiêu thiết yếu, tầm nhìn tăng trưởng dài hạn và cả nhu cầu trong tương lai để giúp lựa chọn, triển khai các giải pháp phù hợp với các khoản đầu tư công nghệ cùng với chiến lược kinh doanh và tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ cung cấp

Tư vấn về giải pháp công nghệ

Chúng tôi hỗ trợ lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Phân tích dữ liệu Quản trị Doanh nghiệp

Đội ngũ của chúng tôi giúp thiết kế kiến trúc dữ liệu được hỗ trợ bằng các công cụ, để hỗ trợ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp và mang đến nhiều thông tin hữu ích cho ban quản lý.

Giải pháp hệ thống ERP trọn gói

Bước đầu của dịch vụ sẽ đánh giá mô hình và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp để xác định các luồng thông tin dữ liệu và các cải thiện khả dĩ cho hệ thống vận hành. Chúng tôi sẽ đưa ra khuyến nghị thực tiễn cùng với một lựa chọn thích hợp cho bộ một hệ thống ERP để triển khai trên toàn bộ các phòng ban, đội ngũ của doanh nghiệp.

Gói giải pháp tuân thủ báo cáo tài chính

Đặt vấn đề tài chính làm trọng tâm, dịch vụ này giúp đảm bảo các Báo cáo Tài chính cho khách hàng tuân thủ theo cả yêu cầu về các qui định và chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS) cũng như các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Tiện ích mở rộng ERP từ bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho khách hàng tính năng mở rộng, phát triển hoặc tích hợp cần thiết dựa trên những yêu cầu lĩnh vực của khách hàng.

Nội địa hoá, triển khai và xây dựng lại dự án

Chúng tôi giúp khách hàng của mình xem xét các yêu cầu của từ trong nước và từ tập đoàn công ty mẹ ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ triển khai, xác định các vấn đề và rủi ro để có thể nhanh chóng áp dụng hệ thống mới và điều chỉnh hệ thống sao cho tuân thủ yêu cầu tại địa phương.

Ấn phẩm

Xem thêm