Công ty gia đình đóng góp đáng kể đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Xu hướng sẵn sàng đổi mới và sẵn sàng chuyển giao thế hệ kế thừa ngày càng trở nên cần thiết đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp gia đình, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Báo cáo Khảo sát Doanh nghiệp gia đình năm 2021 do Grant Thornton Australia cùng thực hiện với Hiệp hội Doanh nghiệp gia đình Úc và Hiệp hội Doanh nghiệp gia đình New Zealand.
 
Lần đầu tiên, báo cáo khảo sát đề cập đến sự khác biệt giữa doanh nghiệp gia đình sẵn sàng kế thừa và các doanh nghiệp gia đình khác về chính sách điều hành và hoạt động kinh doanh thông qua sử dụng khung lập kế hoạch kế thừa 7 bước FREEDOM độc đáo của Grant Thornton (Financial security - Bảo mật tài chính, Refocus of life plan - Tập trung vào kế hoạch cuộc sống, Electing a successor – Chọn người kế nhiệm, Education and support - Giáo dục và hỗ trợ, Disasters and unplanned events - Thảm họa và các sự kiện ngoài kế hoạch, Objective alignment - Điều chỉnh mục tiêu, Managing communication - Quản lý truyền thông).
 
Theo kết quả khảo sát, cho thấy sự gắn liền giữa doanh nghiệp gia đình sẵn sàng đổi mới hoặc sẵn sàng chuyển giao thế hệ với khả năng phục hồi của doanh nghiệp, cụ thể là:  

  • Chuyển giao thế hệ kế thừa vẫn là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp gia đình;
  • Sự sẵn sàng đổi mới giúp gia tăng hiệu quả tài chính;
  • Vấn đề xung đột về giới tính giữa các thế hệ không phải là nhân tố cần ưu tiên giải quyết hoặc đáp ứng yêu cầu của ai đó.

Chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp gia đình với hệ thống quản trị tốt và 'sẵn sàng chuyển đổi' vượt trội hơn hẳn so với các doanh nghiệp cùng ngành về khả năng phục hồi, về triển vọng phát triển trong tương lai và sự hài lòng về những thành tựu đạt được. Lời khuyên thiết thực cho tất cả các doanh nghiệp gia đình, đặc biệt là trong thời điểm không ổn định này, là đầu tư vào hệ thống quản trị tốt.
 
Quý vị quan tâm đến báo cáo này, vui lòng xem chi tiết trong đường link dưới đây.

Nguồn bài khảo sát: Grant Thornton Australia