article banner
Dịch vụ Kiểm toán

Bản tin kế toán - Thông tư số 53/2016/TT-BTC

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC (“Thông tư 53”) sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 200”) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư 53 sửa đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2016. Các doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái cho Báo cáo tài chính năm 2015.