Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC (“Thông tư 133”) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông tư 133 có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2017. Thông tư 133 thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (“Quyết định 48”) ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính. (“Thông tư 138”). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được chủ động trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm ngành nghề và nhu cầu quản lý, ra quyết định.