article banner
Kiểm toán nội bộ

Thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp tư nhân

Báo cáo Khảo sát Đầu tư tư nhân 2019 của Grant Thornton Việt Nam chỉ ra rằng, các doanh nghiệp tư nhân rất tự tin vào hệ thống quản trị của công ty mình. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia thì vấn đề quản trị công ty ở Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém.

Quản trị công ty thiếu hiệu quả là một trong những yếu tố làm suy giảm năng lực cạnh tranh, góp phần cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam.

Kiểm toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong quản trị công ty. Với nỗ lực cải thiện hệ thống quản trị công ty tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP (“Nghị định 05”) về Kiểm toán nội bộ (“KTNB”), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Nghị định 05 yêu cầu  cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty niêm yết và doanh nghiệp Nhà nước phải triển khai hoạt động KTNB.

Mặc dù Nghị định này không yêu cầu bắt buộc với khối doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên việc thành lập và hoạt động chức năng KTNB sẽ rất cần thiết để tăng cường quản trị công ty, đặc biệt khi công ty tăng trưởng tới một quy mô nhất định, hoặc khi công ty cần tìm nguồn vốn đầu tư để phát triển.

Trong ấn phẩm này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc thiết lập chức năng KTNB mới:

1. Kiểm toán nội bộ mang lại Giá trị cho Doanh nghiệp

2. Các bước thiết lập chức năng Kiểm toán nội bộ

3. Cách thức Grant Thornton thể hỗ trợ Doanh nghiệp