article banner
Bản tin Thuế

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về thuế

Tháng 6 năm 2019, Luật Quản lý thuế mới được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung mới, quan trọng và được đánh giá là có tính đột phá. Luật Quản lý thuế mới được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp trong quá trình kê khai nộp thuế, cũng như hoàn thiện chặt chẽ hơn khung pháp lý nhằm quản lý thu thuế đối với các loại hình kinh doanh mới.

Để giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và áp dụng đúng các quy định mới, trong Bản tin Thuế lần này, Grant Thornton xin được tổng hợp lại một số thay đổi chính tại Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020 như sau. 

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Trong cập nhật trước đây, chúng tôi đã cập nhật về Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 (Luật quản lý thuế 2019) mới thay thế cho Luật quản lý thuế năm 2006 và 2012. Tại thời điểm hiện tại, do luật mới này đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, chúng tôi xin được tóm tắt lại một số thay đổi như sau để các doanh nghiệp lưu ý:

1. Quy định mới về đăng ký, kê khai và nộp thuế

  • Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trước đây là 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp GCN đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư).
  • Quy định thời thời hạn kê khai và nộp thuế:

Tờ khai và nộp thuế

Quy định trước đây

Quy định từ 1/7/2020

Theo quý

Ngày 30 của quý tiếp theo

Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

(trừ TNDN tạm nộp theo quý vẫn áp dụng thời hạn ngày 30 của quý sau)

Quyết toán thuế hàng năm

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc của năm

Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Kê khai thuế hàng năm

Ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm kế tiếp

Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính

Quyết toán thuế TNCN (cá nhân quyết toán trực tiếp)

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc của năm

Ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Lưu ý đối với trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

2. Quy định áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử

Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời điểm áp dụng hóa đơn chứng điện tử từ ngày 01/07/ 2022.

Hiện tại, Chính phủ cũng đang soạn thảo Nghị định mới về hóa đơn chứng từ theo đó nội dung quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử dự kiến cũng có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2022.

Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý doanh nghiệp các thông tin mới nhất liên quan đến nội dung này trong các bản tin tiếp theo.

3. Siết chặt quy định về quản lý các giao dịch liên kết

Luật Quản lý thuế 2019 bổ sung các nguyên tắc quan trọng liên quan tới giao dịch liên kết nhằm kiểm soát tình trạng chuyển giá, trốn thuế:

  • Các “Nguyên tắc giao dịch độc lập” và “nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế” để xác định giá tính thuế đối với người nộp thuế có giao dịch liên kết.
  • Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với công tác thẩm định dự án đầu tư nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, tránh thuế.
  • Yêu cầu đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam.
  • Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế đối với việc trao đổi thông tin về người nộp thuế, thông tin về các bên liên kết với cơ quan thuế nước ngoài phục vụ công tác quản lý thuế đối với giao dịch liên kết.

4. Tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử

Luật quản lý thuế 2019 bổ sung các quy định mới nhằm tăng cường quản lý đối với các giao dịch thương mại điện tử:

  • Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam thông qua thương mại điện tử, nền tảng kỹ thuật số và các dịch vụ khác, có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký, khai báo và nộp thuế tại Việt Nam.
  • Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

5. Một số điều khoản mới bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi người nộp thuế

  • Người nộp thuế sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
  • Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử. Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.