Bản tin thuế

Quy định về Nghị định 68/2020 bổ sung Nghị định 20/2017 về chi phí lãi vay

Gần đây, Chính phủ Việt Nam mới ban hành Nghị định Số 68/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 của Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay được trừ khi xác định Thuế thu nhập của doanh nghiệp. Nghị định 68/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019. Theo đó, chúng tôi xin chỉ ra một số điểm đáng lưu ý dưới đây để doanh nghiệp tham khảo và nắm bắt thông tin:

  • Tổng chi phí lãi vay được trừ cho mục đích tính thuế TNDN được thay đổi thành chi phí lãi vay thuần đã trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay.
  • Mức trần của chi phí lãi vay được trừ tăng từ 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay và chi phí khấu hao (EBITDA) lên 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay thuần và chi phí khấu hao (EBITDA thuần).
  • Phần chi phí lãi vay không được trừ do vượt mức trần 30% của kỳ tính thuế này sẽ được chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo, tối đa không quá năm (5) năm liên tục.
  • Việc xác định chi phí lãi vay được trừ sẽ được áp dụng hồi tố cho các kỳ tính thuế 2017 và 2018 theo Nghị định 68. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng theo quy định này sẽ cần soát xét lại để khai bổ sung hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Kiến nghị của chúng tôi:

  • Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng có thể soát xét lại chi phí lãi vay được trừ trong các năm tính thuế 2017, 2018 và 2019 để phù hợp với các quy định mới này.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các điều chỉnh và/ hoặc bất kỳ mối quan tâm nào khác liên quan đến quy định mới này, vui lòng liên hệ với bên tư vấn thuế của doanh nghiệp để nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu doanh nghiệp cần thêm giải đáp và hỗ trợ.