Cập nhật về các quy định về hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Như trong bản tin tháng 3/2020 chúng tôi đã cập nhật, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số khoản hỗ trợ liên quan đến thuế và tiền thuê, bảo hiểm và lao động đã được quy định cụ thể như sau:

A. NGHỊ ĐỊNH 41/2020/NĐ-CP GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Ngày 8/4/2020, Chính Phủ đã chính thức ban hành nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong giai đoạn khó khăn này. Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký (8/4/2020).

1) Các nhóm đối tượng chính được áp dụng

i. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Xây dựng.

ii. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Chi tiết mã ngành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg được tóm tắt trong Phụ lục 1 của Bản tin phía dưới đây

iii. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

iv. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định hiện hành.

v. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2) Thời gian và các loại thuế, tiền thuê đất được gia hạn

Đối với các đối tượng đáp ứng đủ điền kiện được gia hạn thuế thì thời gian gia hạn cụ thể các loại thuế như sau:

i. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu

05 tháng gia hạn nộp thuế, cụ thể thời hạn như sau:

Kê khai theo tháng:

 • Kỳ tính thuế tháng 3/2020: chậm nhất là ngày 20/9/2020.
 • Kỳ tính thuế tháng 4/2020: chậm nhất là ngày 20/10/2020.
 • Kỳ tính thuế tháng 5/2020: chậm nhất là ngày 20/11/2020.
 • Kỳ tính thuế tháng 6/2020: chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Kê khai theo quý:

 • Kỳ tính thuế quý 1/2020: chậm nhất là ngày 30/9/2020.
 • Kỳ tính thuế quý 2/2020: chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Các đơn vị cần lưu ý nếu thuộc đối tượng được gia hạn thì việc gia hạn chỉ áp dụng với việc nộp thuế. Công ty vẫn thực hiện việc kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành (không được gia hạn).

ii. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Gia hạn nộp thuế 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định với các kỳ thuế sau:

 • Tiền thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019.
 • Số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền thuế còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

iii. Tiền thuê đất

Gia hạn 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020 đối với thời hạn nộp tiền thuê đất đối với kỳ đầu năm 2020 của các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

3) Trình tự và thủ tục gia hạn

Một số lưu ý liên quan tới trình tự và thủ tục gia hạn như sau:

 • Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu kèm theo Nghị định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý).
 • Thời hạn gửi giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là 30/7/2020. Các đề nghị nộp sau ngày này sẽ không được chấp thuận.
 • Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định. Cơ quan thuế sẽ không thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
 • Nếu sau này cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt (nếu có) và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Việc gia hạn nộp thuế này sẽ hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, việc gia hạn dựa trên nguyên tắc tự khai tự chịu trách nhiệm nên các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ để xác định đúng và có cơ sở chứng minh với cơ quan thuế, tránh việc nộp bù thuế và bị phạt do xác định sai trong các cuộc thanh tra thuế về sau.

Hiện tại, mẫu kê khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã có trên hệ thống https://thuedientu.gdt.gov.vn, các đơn vị có thể nghiên cứu áp dụng hoặc lựa chọn nộp bản cứng cho cơ quan thuế.

B. TẠM DỪNG ĐÓNG QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Ngày 17/03/2020, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam đã ban hành công văn số 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020 tùy theo tình hình thực tế.

1) Đối tượng được tạm dừng đóng

 • Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra.
 • Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; Hoặc
 • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

2) Hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng

Trong công văn này, không nói rõ về hồ sơ xin được tạm ngừng đóng vào các quỹ hưu trí và tử tuất là gì. Tuy nhiên, các cơ quan chịu trách nhiệm của các tỉnh thành phố đã lần lượt ra công văn hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, hướng dẫn nộp hồ sơ (như hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC của liên ngành BHXH, Sở LĐTBXH và Sở Tài chính TP Hà Nội, công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ của Sở LĐTBXH TP HCM).

Mặc dù vậy, trong trường hợp chưa có hướng dẫn chi tiết hơn để làm rõ đối tượng và hồ sơ áp dụng, các doanh nghiệp cần làm việc cụ thể với cơ quan bảo hiểm địa phương để tham vấn trước khi thực hiện.

C. LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Ngày 18/03/2020, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã ban hành công văn số 245/TLĐ về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 6 tháng tới hoặc 12 tháng tùy tình hình thực tế.

1) Đối tượng được tạm dừng đóng

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên).

2) Thời gian gia hạn

Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020. Nếu sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.

Công văn này không quy định chi tiết hơn về đối tượng áp dụng cũng như hồ sơ đề nghị, vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý làm việc trực tiếp với cơ quan công đoàn trước khi áp dụng.

D. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ LAO ĐỘNG TRƯỚC DIỄN BIẾN CỦA DỊCH COVID-19

Tạm ngừng cấp giấy phép lao động mới

Ngày 10/3/2020, Chính Phủ đã có nghị quyết 28/NQ-CP chính thức yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm ngừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19. Như vậy, dựa trên nghị quyết này, trong thời điểm hiện tại, kế hoạch của nhiều công ty có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài sẽ tạm thời bị gián đoạn do rất nhiều quốc gia vùng lãnh thổ đang có dịch Covid-19. Các đơn vị cần lưu ý nội dung này để bố trí kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant Thornton trong trường hợp Quý vị cần thêm ý kiến tư vấn chuyên môn liên quan đến việc áp dụng các chính sách thuế, kế toán, giá chuyển nhượng, các chính sách về lao động, đầu tư và hải quan cũng như các vướng mắc về chính sách pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.