Trong bản tin đầu tiên của năm 2021, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng các chính sách pháp luật quan trọng vừa được ban hành trong thời gian qua.

1. Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 01 được Chính phủ nêu rõ là nội dung về tăng cường kỷ luật tài chính nhằm chống thất thu, trốn lậu thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, trong đó đặc biệt chú trọng nội dung liên quan đến chống chuyển giá.

Mặc dù đã vượt qua năm 2020 tương đối thành công nhưng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, giảm thiểu thủ tục hành chính cũng như tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định. Cộng đồng doanh nghiệp cần lưu ý tới những thay đổi quan trọng này trong môi trường chính sách và thực thi pháp luật trong thời gian tới để có những biện pháp phù hợp nhằm tăng cường tuân thủ và giảm thiểu các rủi ro về tài chính, kế toán, và đặc biệt là thuế đối với doanh nghiệp mình.

2. Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Một số nội dung chính tại Nghị định bao gồm các quy định về nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cách xác định thời giờ được tính là thời giờ làm việc hưởng lương, hay bổ sung quy định về các trường hợp được tổ chức làm thêm đến 300 giờ trong một năm như: “Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần”.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2021

3. Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế trực tiếp, cấu trúc mã số thuế cũng như hồ sơ, thủ tục và mẫu biểu đăng ký thuế. Một số nội dung chính tại Thông tư này bao gồm các vấn đề như hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hồ sơ đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc qua công ty; hay các quy định về người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2021 và thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

4. Các Công văn tổng hợp điểm mới của một số Nghị định mới, quan trọng, được ban hành cuối năm 2020

- Ngày 7/12/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 7692/TCHQ-TXNK tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trong Công văn làm rõ cơ sở pháp lý và lý do sửa đổi đối với các khác biệt giữa Luật QLT 2019 và các văn bản QPPL cũ, đồng thời làm rõ nội dung tương ứng tại Nghị định 126 hướng dẫn Luật QLT 2019.

- Ngày 5/11/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CPquy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Tại Công văn 271/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW, Tổng cục Thuế đã tổng hợp và giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP để các Cục Thuế có cơ sở thực hiện.

Về nội dung này Grant Thornton cũng đã có bản tin cập nhật trong năm 2020 tổng hợp các điểm mới của Nghị định 132. Quý doanh nghiệp có thể tìm đọc và tham khảo thêm trước khi áp dụng quy định mới để giảm thiểu rủi ro về thuế.

- Ngày 16/11/2020, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 4868/TCT-CS giới thiệu về một số nội dung chính của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành trong bối cảnh nhiều quy định về hóa đơn, chứng từ đang cùng có hiệu lực tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau nhưng thiếu sự nhất quán, đặc biệt là các quy định về hóa đơn điện tử và thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc.