Bản tin số 14/2015

Bản tin số 14/2015

Cập nhật về Bảo hiểm thất nghiệp, Chuyển giá, Thuế và Quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra thuế

Trong bản tin này, chúng tôi muốn cập nhật những thông tin sau:

  1. Bảo hiểm thất nghiệp
  2. Chuyển giá và thuế TNDN

• Rủi ro thuế khi tham gia giao dịch với các bên liên kết
• Điều chỉnh các khoản trích trước trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

      3. Thuế TNCN

•Công thức tính thu nhập chịu thuế đối với trường hợp cá nhân được Công ty trả thay tiền thuê nhà ở Việt Nam
•Nghĩa vụ kê khai thuế TNCN của nhân viên của nhà thầu nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam

      4. Thuế GTGT

•Thuế suất thuế GTGT khi thực hiện chuyển quyền sở hữu hàng hóa tại kho ngoại quan
•Rủi ro khi sử dụng tài khoản ngân hàng của Văn phòng đại diện thanh toán hộ cho Công ty mẹ ở nước ngoài

      5. Thanh tra, kiểm tra thuế

•Quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với những trường hợp có khả năng khiếu nại

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.