Bản tin số 3/2015

Bản tin số 3/2015

Cập nhật hướng dẫn chế độ kế toán Doanh Nghiệp

Grant Thornton Việt Nam cập nhật Thông Tư số 200/2014/TT- BTC về hướng dẫn chế độ kế toán Doanh Nghiệp mới ban hành như sau:
    1. Thông tư số 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính về “Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh Nghiệp”.
    2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015.
    3. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực.
    4. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.
    5. Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Thông tư 200 có 537 trang và chúng tôi xin tóm tắt những thay đổi quan trọng trong bản tin của chúng tôi để bạn tham khảo như sau:

    
Yêu cầu chung
    T
hay đổi trong biểu đồ của tài khoản
    C
hiếm các giao dịch ngoại tệ, hoạt động đầu tư tài chính, hợp đồng hợp tác kinh doanh, các khoản    phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, vv
    C
ập nhật trên các cấu trúc mới của các báo cáo tài chính

Chúng tôi hy vọng những thông tin cập nhật trên sẽ hữu ích cho công việc của anh/chị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu anh/chị có những thắc mắc về bản tin này hoặc về dịch vụ của chúng tôi.