Trong Bản tin lần này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật tới Quý vị các nội dung sau:

  1. Tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ năm 2016
  3. Cơ quan thuế Việt Nam đang quan tâm đến giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết
  4. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Vui lòng liên hệ với Grant Thornton Việt Nam nếu Quý vị muốn hỗ trợ tuân thủ với quy định về Giấy phép lao động cho người nước ngoài.