Bản tin thuế

Ưu đãi của Chính phủ cho các nhà đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Ngành Công nghiệp hỗ trợ (“CNHT”) là một ngành sản xuất quan trọng đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Ngành CNHT được đánh giá là một trong những ngành trọng tâm phát triển vì ngành này giúp quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thúc đẩy chuyển giao và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất.

Trong Bản tin lần này, Grant Thornton Việt Nam chia sẻ với các quý vị:

  1. Ngành CNHT
  2. Các ưu đãi đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào CNHT.
  3. Làm thế nào để có được xác nhận là CNHT?
  4. Các hỗ trợ của Grant Thornton Việt Nam đối với các nhà đầu tư

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần sự trợ giúp của Grant Thornton Việt Nam.