Bản tin thuế

Dự thảo về nghị định hướng dẫn về quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết, .....

Trong Bản tin kỳ này của Grant Thornton Việt Nam thảo luận về các nội dung nổi bật của Dự thảo Nghị định chuyển giá để Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau:

1.Các thay đổi mang tính chất quốc tế

2.Mở rộng phạm vi điều chỉnh và sửa đổi một số quy định khi xác định mối quan hệ liên kết

3.Nguyên tắc “Bản chất quyết định hình thức”

4.Nguyên tắc khấu trừ đối với chi phí lãi vay và dịch vụ

5.Thứ tự ưu tiên khi thực hiện phân tích so sánh

6.Đơn giản hoá thủ tục kê khai giao dịch liên kết

7.Một số quy định mới về mặt kê khai và chuẩn bị hồ sơ tuân thủ

8.Tuân thủ các quy định về xác định giá thị trường tạo lợi thế cho doanh nghiệp khi bị ấn định thuế bởi cơ quan Thuế

9.Khuyến nghị của Grant Thornton Việt Nam