article banner
Bản tin về Thuế

Hướng Dẫn Cấp Giấy Phép Và Kê Khai Thuế Hoạt Động Xây Dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số  14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy  phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà  thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại  Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ  ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế  Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày  08/5/2012.