Bản tin thuế - Dịch vụ hỗ trợ luân chuyển nhân sự quốc tế

Quyết toán thuế TNCN cho người cư trú cho năm 2016

Theo quy định của Luật thuế TNCN, cá nhân được xác định là đối tượng cư trú thuế của Việt Nam trong năm 2016 và có thu nhập từ tiền lương sẽ phải có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN với thời hạn cuối cùng để kê khai và nộp thuế là ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, Cơ quan thuế thường đưa ra các điều chỉnh thuế liên quan đến các tình huống điển hình như sau:

  • Xác định không đúng kỳ quyết toán thuế dẫn đến kê khai không đúng kỳ thu nhập chịu thuế, nộp tờ khai quyết toán thuế chậm so với thời hạn quy định.
  • Không kê khai đầy đủ các nguồn thu nhập từ tiền lương và tiền công hay kê khai nguồn thu nhập ở nước thấp hơn so với thực nhận khi quyết toán cho cá nhân cư trú có nguồn thu nhập toàn cầu.
  • Xác định công thức tính tỷ lệ tiền nhà vào thu nhập chịu thuế không phù hợp với hướng dẫn của Tổng Cục thuế.
  • Xác định chưa đúng thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản lợi ích bằng tiền và lợi ích không bằng tiền mà cá nhân nhận được và các tài liệu chứng minh đi kèm chưa đầy đủ.
  • Giảm trừ gia cảnh nhưng không đăng ký đúng thời điểm, không có tài liệu chứng minh hay người phụ thuộc không đủ điều kiện để được giảm trừ.
  • Không kê khai nghĩa vụ thuế TNCN của các chuyên gia nước ngoài sang làm việc ngắn hạn tại Doanh nghiệp.
  • Lỗi vi phạm thủ tục hành chính thuế liên quan đến tờ khai thuế, thông báo nghĩa vụ thuế của các nhân viên của nhà thầu sang làm việc tại Doanh nghiệp.
  • Khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp ở Việt Nam nhưng không có tài liệu chứng minh theo đúng quy định.
  • Áp dụng miễn thuế TNCN theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhưng không nộp hồ sơ đề nghị miễn hoặc có nộp nhưng không đúng khung thời hạn quy định.

Grant Thornton Việt Nam rất sẵn sàng trợ giúp các cá nhân, doanh nghiệp trong việc lập hay soát xét tờ khai quyết toán thuế TNCN cho năm 2016 để đảm bảo tính đúng, tính đủ thuế nghĩa vụ thuế TNCN hay áp dụng một cách phù hợp các quy định thuận lợi theo các điều khoản của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam ký kết với các nước cho từng trường hợp cụ thể.