Bản tin thuế

Cập nhật chính sách thuế và lao động

Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật một số hướng dẫn chính sách thuế, lao động như sau:

Không được trích khấu hao đối với TSCĐ chưa làm thủ tục sang tên

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn đối với trường hợp Công ty nhận chuyển nhượng văn phòng làm việc từ Bên Bán và đã thanh toán đầy đủ nhưng nếu Bên Bán không có đủ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu văn phòng dẫn đến không hoàn thành được hồ sơ thủ tục chuyển nhượng văn phòng thì Công ty không có đủ căn cứ để hạch toán tăng tài sản cố định và trích khấu hao.

Chi phí làm thẻ tạm trú và visa do Công ty chi trả thay cho người lao động nước ngoài có phải tính thuế

Tổng Cục thuế có hướng dẫn chi tiết như sau:

  • Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.
  • Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

Theo đó, kể từ ngày có hiệu lực này, Người sử dụng lao động lựa chọn một trong hai phương án sau để thực hiện nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

  • Thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan chấp thuận và cơ quan cấp giấy phép lao động;
  • Thực hiện qua cổng thông tin điện tử.

Grant Thornton Việt Nam lưu ý Quý Công ty một số điểm đáng lưu ý như sau:

Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 Bộ luật Lao động và Điểm e và h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.

  • 20 ngày chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  • 7 ngày cấp Giấy phép lao động
  • 5 ngày xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cấp Giấy phép lao động:

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.

Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

Trước ít nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của Grant Thornton nếu Quý vị cần sự tư vấn liên quan đến thuế, giấy phép lao động cho người nước ngoài hay các vướng mắc về chính sách pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.