article banner
Bản tin thuế

Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tạ.....

Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài (“Quy chế”) có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2017. Grant Thornton Việt Nam tóm lược một số nội dung đáng lưu ý để Quý vị tham khảo như sau:

Quy chế này quy định về hình thức, nội dung phối hợp giữa Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trong kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ban ngành tại địa phương kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các nội dung về tình hình tài chính sau:

Nội dung kiểm tra

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp rà soát lại hồ sơ tại Doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề sau

a)    Trị giá tài sản góp vốn của các bên (giá trị quyền sử dụng đất; giá trị tài sản máy móc, thiết bị; quyền sở hữu trí tuệ,...).

-       Hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

-       Hồ sơ định giá tài sản góp vốn.

b)    Việc sử dụng đúng mục đích về nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

-       Hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị.

-       Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng đúng như đã đăng ký.

c)    Kiểm tra kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu tại thời điểm trước khi lên sàn chứng khoán trong một số trường hợp đặc biệt có dấu hiệu nâng khống giá trị doanh nghiệp.

-       Hồ sơ định giá doanh nghiệp

d)    Các giao dịch với công ty mẹ ở nước ngoài hoặc các công ty có quan hệ liên kết.

-       Tờ khai thông tin giao dịch liên kết đã nộp và nhất quán với Hồ sơ xác định giá thị trường trong các giao dịch liên kết đã lập cho các năm có phát sinh giao dịch chưa?

e)    Tình hình thực hiện các Khoản nợ (vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,...).

-       Hợp đồng vay, chứng từ thanh toán và các đăng ký, báo cáo với Ngân hàng nhà nước liên quan đến các khoản vay nước ngoài.

f)     Trích lập, sử dụng các quỹ dự phòng, khấu hao tài sản cố định, hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

-       Hồ sơ trích lập dự phòng, chênh lệch tỷ giá hối đoái.

g)    Tỷ lệ góp vốn tối đa, tối thiểu của các bên trong các dự án BT và dự án khác kèm theo dự án BT; vốn hóa chi phí phát triển trong dự án BOT.

-       Hồ sơ liên quan đến góp vốn trong các dự án BT, BOT.

h)    Việc chia lợi nhuận đối với phần vốn góp của nhà nước trong tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

-       Hồ sơ liên quan đến góp vốn trong các dự án, hồ sơ về việc phân chia lợi nhuận.

i)      Tình hình bảo toàn vốn góp của tổ chức kinh tế, dự án có vốn nhà nước (bao gồm đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và tiếp nhận đối tác vào góp vốn liên doanh, liên kết trong tổ chức kinh tế).

-       Hồ sơ đánh giá tài chính liên quan đến việc bảo toàn vốn góp của tổ chức kinh tế, dự án có vốn nhà nước.

Quá trình kiểm tra liên quan và cần sự phối hợp của nhiều cơ quan nhà nước, theo đó, Quy chế cụ thể hóa một số nguyên tắc đáng lưu ý như sau:

  • Kiểm tra không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra, phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá.
  • Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh.
  • Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình kiểm tra.
  • Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Việc ban hanh Quy chế này cho thấy mức độ quan tâm ngày càng cao của Cơ quan nhà nước Việt Nam trong việc đảm bảo các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuân thủ với quy định của luật pháp Việt Nam đặc biệt các quy định liên quan đến góp vốn thành lập doanh nghiệp, hạch toán kế toán, kê khai thuế, chuyển giá và thủ tục hải quan.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt Nam nếu Quý vị muốn thảo luận riêng và hỗ trợ thêm về tình hình tuân thủ với các chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.