Trong bản tin tháng này, Grant Thornton Việt Nam cập nhật về chính sách về thuế, hải quan, hợp đồng với nhà thầu xây dựng để Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau:

1.Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi, tiền thu về từ nguyên vật liệu lỗi hỏng, tiền phạt và tiền bồi thường

Cục thuế Hải Phòng có hướng dẫn đối với trường hợp Công ty thành lập tại Khu kinh tế thì thu nhập từ lãi tiền gửi mà Công ty gửi tại phòng giao dịch của Ngân hàng mở trong Khu kinh tế, thu nhập từ tiền thu về từ nguyên vật liệu lỗi hỏng, thu về tiền phạt, tiền bồi thường do đối tác vi phạm hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh tại địa bàn khu kinh tế thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Được biết, theo quy định hiện hành, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế thì được áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

  • Thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm.
  • Miễn thuế 4 năm.
  • Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

2.Các nguyên vật liệu gia công hoặc SXXK đều phải lập định mức

Theo Tổng cục Hải quan, việc xây dựng định mức sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, SXXK hiện đang thực hiện theo quy định tại Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC và không loại trừ trường hợp ngoại lệ nào được miễn xây dựng định mức. Như vậy, tất cả nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, SXXK đều phải xây dựng định mức sản xuất, bao gồm: định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư.

Định mức này phải được xây dựng trước khi tiến hành sản xuất và cho từng mã sản phẩm riêng. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức mới cho phù hợp với thực tế.

3.Thủ tục hải quan khi bàn giao công trình cho DNCX

Theo Công văn số 500/GSQL-GQ2 ngày 13/3/2017 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX thì trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho DNCX theo hợp đồng thầu xây lắp thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo đó, sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì Công ty phải báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL ban hành kèm Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

4.Xử lý vi phạm hợp đồng của thành viên trong liên danh nhà thầu xây dựng

Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn liên quan đến việc xử lý khi một thành viên trong liên danh nhà thầu không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình như sau:

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. Nếu một bên không thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký là đã vi phạm hợp đồng. Khi đó, việc xử lý các vi phạm hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan.

Theo đó, trường hợp một thành viên trong liên danh nhà thầu không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình, bao gồm cả nghĩa vụ đối với các thành viên còn lại trong liên danh theo thỏa thuận liên danh và nội dung hợp đồng xây dựng mà liên danh đã ký với chủ đầu tư thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, các thành viên còn lại trong liên danh và trước pháp luật về những thiệt hại gây ra.

Vì vậy, chủ đầu tư được căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký với liên danh nhà thầu, thỏa thuận liên danh giữa các nhà thầu và các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng để yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các thỏa thuận của hợp đồng đã ký và bồi thường những thiệt hại gây ra. Trường hợp thành viên liên danh đó vẫn không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình thì chủ đầu tư có thể khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài theo đúng thỏa thuận về xử lý tranh chấp trong hợp đồng đã ký.