Bản tin IFRS IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế số 15 (IFRS 15) về ‘Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng’, có hiệu lực
Mẫu “Báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS” năm 2021
Doanh nghiệp luôn gặp những khó khăn nhất định khi lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”).
Bản tin IFRS Xác định giao dịch hợp nhất kinh doanh trong phạm vi IFRS 3
Bản tin này hướng dẫn doanh nghiệp xác định xem giao dịch có phải là hợp nhất kinh doanh và thuộc phạm vi của IFRS 3 hay không.
Bản tin IFRS Hướng dẫn áp dụng IFRS 16
IFRS 16 là một cuộc cách mạng lớn về kế toán các hợp đồng thuê trong hơn 30 năm trở lại đây. Chuẩn mực này ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp có hợp đồng
So sánh giữa chuẩn mực kế toán VAS và IFRS - Hướng dẫn những khác biệt chính
Nhằm hỗ trợ Quý vị thực hiện đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam, Grant Thornton Việt Nam trân trọng gửi đến Quý vị ấn phẩm
Bản tin IFRS Tổng hợp các thay đổi chính về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế trong năm 2021
Bản tin này được soạn thảo để giúp người lập báo cáo tài chính IFRS cập nhật các điều chỉnh gần đây về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế có hiệu lực từ ngày

Liên hệ các chuyên gia của chúng tôi

Daniel De Waal

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 28 3910 9131