Cập nhật Offshore

Cập nhật Quy chế mới về Kiểm tra Thông tin cá nhân đối với công ty Hồng Kông - Giai đoạn 2 triển khai từ 24/10/2022

ContributorName(contributor, true)
By:

Quý khách có thể nhận thông báo Quy chế mới về Kiểm tra Thông tin cá nhân ban hành bởi Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Hồng Kông sẽ được triển khai trong ba giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023. Giai đoạn 1 đã bắt đầu vào ngày 23 tháng 08 năm 2021, cho phép giám đốc sử dụng địa chỉ thư tín của họ để thay thế địa chỉ thường trú (ĐCTT) và hiển thị một phần số định danh (SĐD) của giám đốc và thư ký thay vì toàn bộ SĐD. Hai giai đoạn còn lại bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Giai đoạn 2: Từ ngày 24 tháng 10 năm 2022, để đáp ứng theo yêu cầu kiểm tra thông tin công khai, các Thông tin Bảo mật (ĐCTT và SĐD)  trong Hồ sơ Giám đốc sẽ được thay thế bằng địa chỉ thư tín và một phần SĐD. Những "người ủy quyền" mới có thể xin quyền truy cập vào Thông tin Bảo mật của các giám đốc và những người liên quan.
  • Giai đoạn 3: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2023, các hồ sơ chứa Thông tin Bảo mật của các cá nhân liên quan khác đã nộp với Cơ quan có thể được đăng ký để hạn chế kiểm tra công khai và thay thế bằng địa chỉ thư tín và một phần SĐD của họ. Những "người ủy quyền" có thể xin quyền truy cập vào Thông tin Bảo mật của các giám đốc và những người liên quan.

Những người ủy quyền bao gồm cá nhân liên quan trong hồ sơ hoặc những người được ủy quyền bằng văn bản, thành viên của công ty, quản tài viên, người được ủy thác khi phá sản, viên chức hoặc cơ quan nhà nước, nhân viên điều tra (Cap.622N), cố vấn pháp lý hoặc luật sư, kế toán công chứng được chứng nhận (đang hành nghề), tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp phi tài chính và chuyên gia được chỉ định.

Do Giai đoạn 2 sẽ được triển khai sớm, nếu các giám đốc quyết định không sử dụng văn phòng đã đăng ký hoặc văn phòng chính của công ty ở Hồng Kông làm địa chỉ thư tín, thì những địa chỉ thư tín khác phải được báo cáo cho Cơ quan Đăng ký  trong vòng 15 ngày sau ngày 24 tháng 10 năm 2022.

Nếu Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi.

Nguồn: https://www.cr.gov.hk/en/legislation/nir/overview.htm