Masato Karoji Giám đốc Hỗ trợ Khách hàng Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh +84 28 3910 9135