hero banner
Ngụy Quốc Tuấn
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngụy Quốc Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Dịch vụ Kiểm toán-Giám đốc Chi nhánh TP HCM

Ông Quốc Tuấn đã làm việc trong các lĩnh vực Kiểm toán và Bảo đảm trong 22 năm, trong đó có 11 năm làm việc cho hai trong số bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Ông có kinh nghiệm trong việc kiểm toán của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau, các dịch vụ chuyên nghiệp, kinh doanh, kho bãi…

Ngoài ra, ông cũng tham gia vào các dịch vụ tư vấn tài chính; và xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ngụy Quốc Tuấn

Ngụy Quốc Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc-Trưởng Bộ phận Dịch vụ Kiểm toán-Giám đốc Chi nhánh TP HCM
Meet our People