Với nền tảng kiến thức và kỹ năng sâu rộng, chúng tôi hỗ trợ
khách hàng tính toán kê khai nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân
ở mức hợp lý và hợp pháp, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy
định của pháp luật. Gói dịch vụ thu nhập cho cá nhân được
thiết lập riêng cho từng nhân viên chủ chốt để tận dụng tối đa
việc miễn thuế và các ưu đãi thuế hiện hành.

Giải pháp của chúng tôi