Dịch vụ này hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như với những thay đổi, cập nhật thường xuyên về thuế.

Mỗi khách hàng được phụ trách bởi đội ngũ nhân viên tư vấn thuế tận tâm và hiểu rõ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi đóng vai trò như một nhân viên thuế nội bộ để tư vấn Ban giám đốc xử lý các vấn đề thuế trong hoạt động kinh doanh hằng ngày, xử lý các tờ khai thuế, và cùng làm việc với kế toán công ty để đảm bảo việc kê khai phù hợp luật pháp hiện hành.Phạm vi công việc bao gồm tất cả các loại thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, như: Hỗ trợ kê khai Thuế Giá trị Gia tăng, Thuế Thu nhập  Doanh nghiệp, Thuế Nhà thầu Nước ngoài và Thuế Môn bài trên cơ sở định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Giải pháp của chúng tôi