Giai đoạn 1: Lập kế hoạch

Chúng tôi tìm hiểu về hoạt động, môi trường kiểm soát và hệ thống kế toán, tài chính của các bạn.

Chúng tôi sẽ thống nhất với khách hàng về lịch trình làm việc.

 • Chuyển tiếp thuận lợi và lịch trình thống nhất
 • Tiết kiệm thời gian
 • Giảm công việc cho nhân viên
 • Xem xét và xác định vấn đề theo lịch trình
 • Không có yếu tố bất ngờ

Giai đoạn 2: Đánh giá rủi ro

Chúng tôi xác định rủi ro trên báo cáo tài chính dựa trên hiểu biết của chúng tôi về hoạt động của khách hàng

Chúng tôi điều chỉnh cách tiếp cận kiểm toán để tập trung vào những rủi ro báo cáo tài chính.

 • Kiểm toán tập trung trên rủi ro
 • Vấn đề được phát hiện sớm
 • Mức độ nỗ lực kiểm toán tương xứng với mức độ rủi ro nhằm đạt kết quả kiểm toán hiệu quả hơn
 • Nhóm kiểm toán với hiểu biết sâu sắc về hoạt động của khách hàng đưa ra các khuyến nghị phù hợp

Giai đoạn 3: Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

Chúng tôi đánh giá liệu các chương trình kế toán quan trọng và các hệ thống báo cáo tài chính của bạn có được kiểm soát tốt và liệu các kiểm soát đó có hiệu quả hay không Dựa trên kết quả của đánh giá này, chúng tôi thiết kế các thủ tục kiểm toán thích hợp.

 • Đánh giá tổng quát hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các khuyến nghị để tăng cường hệ thống này
 • Củng cố hệ thống kiểm soát theo thời gian

Giai đoạn 4: Kiểm tra các tài khoản và nghiệp vụ

Chúng tôi sử dụng công cụ IDEA để thực hiện kiểm tra và phân tích các tệp dữ liệu tài chính của bạn.

Các chương trình kiểm toán của chúng tôi sử dụng IDEA, giúp kiểm tra kỹ lưỡng và nhanh chóng suốt quá trình kiểm toán.

 • Thời gian thu thập và phân tích dữ liệu ít hơn

Giai đoạn 5: Kết luận và lập báo cáo

Trong giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán, chúng tôi thu thập tất cả các công việc do nhóm kiểm toán thực hiện. Các thành viên kiểm toán giàu kinh nghiệm nhất xác nhận rằng các báo cáo tài chính hợp lý, dựa trên sự hiểu biết của họ về công ty của bạn. Họ cũng đảm bảo cung cấp một cuộc kiểm toán chất lượng cao.

 • Tư vấn và khuyến nghị để cải thiện hoạt động công ty
 • Ý kiến kiểm toán từ một công ty có uy tín về kiểm toán chất lượng cao