article banner

Trách nhiệm

‘Grant Thornton’ là thương hiệu mà các công ty thành viên của Grant Thornton dùng để cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn doanh nghiệp cho khách hàng, hoặc được hiểu là một hoặc nhiều công ty thành viên tùy theo từng bối cảnh cụ thể.

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là một công ty thành viên của Grant Thornton Quốc Tế (GTIL). GTIL và các công ty thành viên khác không phải là công ty hợp danh toàn cầu.

GTIL và các công ty thành viên là các pháp nhân độc lập. Dịch vụ được cung cấp bởi các công ty thành viên. GTIL không cung cấp dịch vụ cho khách hàng. GTIL và các công ty thành viên không phụ thuộc lẫn nhau và không chịu trách nhiệm về những hành vi và sai sót của nhau.

Tên gọi 'Grant Thornton', logo Grant Thornton, bao gồm biểu tượng Mobius, và thông điệp 'Trực giác cho sự phát triển' là thương hiệu của GTIL. Mọi bản quyền thuộc sở hữu của GTIL, bao gồm bản quyền về logo Grant Thornton; bảo lưu mọi quyền.