hero banner
Daniel De Waal
Thành phố Hồ Chí Minh

Daniel De Waal

Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán

Daniel có hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán đảm bảo ở nhiều đối tượng lĩnh vực khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp tăng trưởng trong nước và quốc tế chủ yếu trong ngành tiêu dùng, logistics và sản phẩm công nghiệp cũng như các công ty đầu tư và cổ phần.

Tham gia vào nhiều dự án kiểm toán quốc tế cùng với các công ty thành viên khác nhau trong mạng lưới Grant Thornton International, ông có kinh nghiệm đáng kể trong việc thực hiện và quản lý các cuộc kiểm toán nhóm theo các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế, báo cáo theo các khuôn khổ kế toán quốc tế khác nhau cũng như xử lý các vấn đề kế toán phức tạp.

Ngoài ra, Daniel còn là thành viên của nhóm quản lý chất lượng kiểm toán, thực hiện tư vấn cho nhóm kiểm toán về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến kiểm toán và báo cáo tài chính.

Read more
Meet our People