hero banner
Nguyễn Chí Trung
Hà Nội

Nguyễn Chí Trung

Tổng Giám Đốc & Giám Đốc Điều Hành
  • Ông Chí Trung đã làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn trong 21năm.
  • Kinh nghiệm sâu rộng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn, bao gồm cả kiểm toán, chuyển đổi báo cáo tài chính cho phù hợp với các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế ("IFRS"), báo cáo xoát sét tài chính, điều tra gian lận đặc biệt, xem xét và thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ, và các khóa đào tạo kế toán quảnlýmột loạt các sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, CNTT, phát triển bất động sản, khách sạn, ngân hàng, xây dựng và các dự án quốc tế tài trợ.
  • Hiện tại, ông là một thành viên tích cực của Ban chấp hành Hiệp hội Kế toán Công chứng Việt Nam (VACPA).
Meet our People