Nguyễn Tuấn Nam Phó Tổng Giám Đốc Hà Nội +84 24 3850 1617
  • ÔngTuấnNam đã làm việc trong lĩnh vực kiểm toán trong 17 năm. Trước khi gia nhập Grant Thornton, ông có hơn 6 năm làm việc cho công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.
  • Chuyên môn của ông bao gồm kiểm toán và kế toán phù hợp với Hệ thống kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán quốc tế.
  • Khách hàng của ông bao gồm các công ty trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, phát triển bất động sản, xây dựng, và các dự án quốc tế tài trợ.