Phạm Quốc Hưng Phó Tổng Giám Đốc Hà Nội +84 24 3850 1621
  • Ông Hưng có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn và hiện nay là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp.
  • Ông Hưng có chuyên môn về thẩm định tài chính và hoạt động, đánh giá doanh nghiệp, cơ cấu lại hệ thống kế toán và quản lý, chuẩn bị cho lần đầu phát hành ra công chúng, chuyển đổi các báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn của Việt Nam để phù hợp với IFRSs, v.v…
  • Ông cũng thực hiện định giá doanh nghiệp cho các công ty nhà nước lớn.