Cập nhật Offshore

Thông báo quan trọng về việc gia hạn thời gian nộp báo cáo Bản chất kinh tế

Cơ quan Thuế quốc tế của BVI (International Tax Authority – ITA) đã gia hạn thời gian nộp báo cáo Bản chất Kinh tế (Economic Substance – ES) thêm 90 ngày sau hạn chót trong các thông báo trước là ngày 29 tháng 12 năm 2020. Điều này có nghĩa là quý khách sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện và nộp báo cáo trong hệ thống BOSS trước ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Mặc dù đến nay chưa có bất kỳ thông báo về khoản phạt nộp chậm, chúng tôi tin rằng từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, các xử phạt vi phạm này sẽ được ITA áp dụng.

Ngoài ra, xin vui lòng lưu ý rằng thời gian gia hạn nói trên chỉ áp dụng cho nộp báo cáo Bản chất Kinh tế và không áp dụng cho các công ty bị phân loại vào ngành nghề phải đáp ứng yêu cầu về Bản chất kinh tế. Vì vậy, chúng tôi hiểu rằng, các công ty đó có thể sẽ bị phạt vi phạm nêu họ chưa đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.