article banner
Cập nhật Offshore

Kế hoạch Ngân sách của Singapore năm 2021: Nhận định và phân tích của chúng tôi

Vào ngày 16 tháng 02 năm 2021, “Kế hoạch Ngân sách Singapore 2021” đã được thông qua bởi Ngài Heng Swee Keat, Phó Thủ tướng Singapore, Bộ Trưởng Điều phối Chính sách Kinh Tế kiêm Bộ trưởng Tài chính. Kế hoạch Ngân Sách được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tính nhất quán, tính tuân thủ, tính công bằng và phù hợp, phản ánh giá trị thực của Doanh thu và yếu tố ảnh hưởng đến Doanh thu.
 
Kế hoạch Ngân sách 2021 được trình bày bao gồm các phần chính: tăng trưởng kinh tế, đem lại nhiều cơ hội cho người dân, xây dựng đất nước bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người tìm việc, cung cấp gói hỗ trợ phục hồi COVID- 19, và tăng cường tác động xã hội. Như là một phần chủ yếu của Kế hoạch Ngân sách, tóm tắt các thay đổi về Thuế dành cho doanh nghiệp được trình bày ở khía cạnh tổng quát và chi tiết về lĩnh vực tài chính. Tóm tắt bao gồm Tăng cường Tránh đánh thuế hai lần cho chương trình quốc tế hóa Mở rộng và nâng cao chương trình Hỗ trợ Đầu tư dành cho các doanh nghiệp nói chung, cũng như Gia hạn và hợp lý hóa miễn thuế nhà thầu trong lĩnh vực tài chính.
 
Nếu Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và cá nhân Singapore, vui lòng xem chi tiết tại đây.