Văn hóa doanh nghiệp là một trong các nhân tố cốt lõi quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp kiểm toán, các giá trị về đạo đức nghề nghiệp được các doanh nghiệp xem là “linh hồn” của văn hóa của doanh nghiệp và là nền tảng để phát triển bền vững.
Contents

Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp kiểm toán

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được tạo dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Văn hóa của mỗi doanh nghiệp cũng chính là tư tưởng, tri thức, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, chi phối suy nghĩ, tình cảm và hành vi của tất cả các thành viên trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp kiểm toán, văn hóa kiểm toán là các giá trị đạo đức, trụ cột tinh thần, tư tưởng cốt lõi, động lực và sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kiểm toán. Việc xây dựng và triển khai thực hiện một nền văn hóa kiểm toán nhằm đạt được các giá trị cốt lõi của Kiểm toán viên, tăng cường tính chính trực, khách quan, đạo đức với phẩm chất, tinh thần tự hào nghề nghiệp và tăng cường sự gắn kết trong doanh nghiệp kiểm toán nói chung, trong mỗi nhóm kiểm toán nói riêng đã và đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong hoạt động kiểm toán.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp kiểm toán

Văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển văn hoá doanh nghiệp, trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội. Trong đó, đối với ngành Kiểm toán độc lập, một ngành dịch vụ có những điều kiện và yêu cầu đặc biệt, thì văn hóa và các giá trị đạo đức là công cụ quản lý quan trọng trong việc thực hiện công khai, minh bạch các thông tin kinh tế, tài chính, và bảo vệ lợi ích của những người sử dụng thông tin. Vì thế, một văn hóa kiểm toán lành mạnh sẽ giúp đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ, cạnh tranh lành mạnh và nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội.  

Sự gắn kết mật thiết giữa văn hóa kiểm toán và giá trị đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên

Sự hình thành và phát triển của văn hóa kiểm toán, các giá trị cốt lõi của kiểm toán viên được hình thành từ trong thực tiễn hoạt động kiểm toán, thông qua việc tích lũy theo thời gian. Các giá trị cốt lõi kiểm toán là các nguyên tắc đạo đức cơ bản: tính chính trực, tính khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật, tư cách nghề nghiệp. Các giá trị này tạo cảm hứng và là kim chỉ nam giúp cho các kiểm toán viên hoàn thành tốt hơn công việc và nâng cao giá trị của bản thân.

Phát huy các giá trị văn hóa và nâng cao giá trị đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp kiểm toán

Việc nâng cao các giá trị văn hóa và đạo đức nghề nghiệp của mọi thành viên trong doanh nghiệp kiểm toán là điều tất yếu. Vì thế, để phát huy các giá trị văn hóa và giá trị đạo đức trong doanh nghiệp kiểm toán thì:

  • Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện phát triển của doanh nghiệp kiểm toán;
  • Xây dựng tôn chỉ, phương châm và khẩu hiệu hành động, và xác định định hướng phấn đấu để hướng đến bản sắc văn hóa riêng của doanh nghiệp;
  • Hoàn hiện các quy tắc ứng xử công sở, cam kết thực hiện các chuẩn mực, các quy định về đạo đức nghề nghiệp, coi trọng nâng cao chất lượng dịch vụ là hàng đầu;
  • Thường xuyên nâng cao và nhấn mạnh văn hóa tuân thủ pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên;
  • Cần có sự kết nối, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, các giá trị đạo đức bởi Ban lãnh đạo của doanh nghiệp kiểm toán;
  • Tạo ra một văn hóa thúc đẩy, khuyến khích, và công nhận;
  • Đầu tư vào nguồn nhân lực kiểm toán để phát huy tối đa tài năng và sức sáng tạo lao động của mỗi cá nhân;
  • Giao lưu văn hóa, thể thao giữa các doanh nghiệp kiểm toán với nhau;
  • Tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tích cực để nâng cao tinh thần gắn kết, tương thân, tương ái, và nhân ái của nhân viên, quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng và xã hội;
  • Tổ chức huấn luyện hàng năm hoặc cho nhân viên tham gia các chương trình cập nhật kiến thức về đạo đức nghề nghiệp.

Tóm lại, cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kiểm toán cần quan tâm đến việc xây dựng bản sắc văn hóa và nhấn mạnh các giá trị đạo đức, và không ngừng nỗ lực trong việc truyền tải các giá trị đó đến từng thành viên, thì đó chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua các khó khăn, thách thức để đi đến thành công, cạnh tranh lành mạnh và nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội.