hero banner

Ông Văn có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn.

Ông Văn có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn bao gồm cả kiểm toán và chuyển đổi báo cáo tài chính phù hợp với các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”), xem xét và thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ và các khóa đào tạo về kế toán cho các công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại, CNTT, phát triển bất động sản, khách sạn, xây dựng và các tổ chức phi chính phủ. Hiện tại, Ông Văn là thành viên của Ủy ban Ban soạn thảo của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam hỗ trợ cho việc soạn thảo và phát triển hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Qualifications
  • ACCA (Anh Quốc) and CPA (Việt Nam)
Read more
Trần Anh Văn
Giám Đốc, Bộ phận kiểm toán
Trần Anh Văn
Meet our People