article banner

Báo cáo minh bạch năm 2023

Báo cáo minh bạch

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2023
(theo quy định tại Điều 56 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và Điều 16 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài Chính).

Xem chi tiết báo cáo tại đường link bên cạnh.

 

Báo cáo minh bạch

Năm 2023

Xem chi tiết