article banner
Bài đăng trên "Đầu tư chứng khoán"

Giao dịch liên kết - Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch

Cụm từ “Chuyển giá”, hay “Giá chuyển nhượng”, hoặc “Giá giao dịch liên kết” gần đây là một đề tài nóng bỏng, thu hút được sự quan tâm từ nhiều phía. Sự ra đời của Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 41/2017/TT-BTC của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/5/2017 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực luật hóa các quy định về chống chuyển giá của Chính phủ, làm tiền đề cho các đơn vị thực thi pháp luật có cơ sở nghiên cứu và vận dụng trong quá trình thanh, kiểm tra đối với người nộp thuế.

 

Nghị định 20 và Thông tư 41 đưa vào áp dụng những khái niệm mới nhất về giá chuyển nhượng được giới thiệu và sử dụng tại các quốc gia có hệ thống pháp luật hoàn thiện, điều chỉnh rất mạnh mẽ vấn đề xác định giá chuyển nhượng nội bộ, như các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) cùng với các chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting) được khối này nghiên cứu đề xuất.

 

Vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để xem toàn bộ bài báo với những nội dung như sau:

  • Những yêu cầu tuân thủ
  • Xác lập giá và cấu trúc giao dịch nội bộ giữa các bên liên kết
  • Tầm quan trọng của việc xác định giá giao dịch liên kết trong nội bộ.