article banner
Cập nhật chuẩn mực kế toán Việt Nam

Phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính (“FRS”) tại Việt Nam. Các thông tin chính và ảnh hưởng của Quyết định được tổng hợp dưới đây.

Mục tiêu của đề án 

Mục tiêu tổng thể của đề án nhằm mục đích nâng cao khuôn khổ tài chính và kết toán, tính minh bạch và hiệu quả của môi trường tài chính doanh nghiệp. Đề án cũng nhằm phát triển kế hoạch và lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam áp dụng cho các đơn vị được lựa chọn; và ban hành và triển khai Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Việt Nam (“VFRS”) phù hợp với các thông lệ kế toán quốc tế.

Đối tượng áp dụng

Theo phạm vi của đề án, IFRS sẽ được áp dụng cho các đơn vị hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu và nguồn lực để thực hiện phù hợp với lộ trình áp dụng được công bố. VFRS sẽ được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực ngoại trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa không có nhu cầu áp dụng IFRS và VFRS.

Kế hoạch áp dụng IFRS

  • Giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật từ 2020 đến 2021: Trong giai đoạn này, Bộ Tài chính và các tổ chức liên quan sẽ ban hành bản dịch bộ IFRS bằng tiếng Việt, sửa đổi các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến áp dụng IFRS và phát triển nguồn nhân lực tại cấp độ doanh nghiệp để triển khai áp dụng IFRS.
  • Giai đoạn I – Áp dụng tự nguyện từ 2022 đến 2025: Các đơn vị có nhu cầu và nguồn lực đầy đủ sẽ áp dụng IFRS khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm: công ty mẹ của các tập đoàn nhà nước quy mô lớn, công ty mẹ là đơn vị niêm yết hoặc chưa niêm yết chứng khoán, công ty mẹ là công ty đại chúng lớn.

Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể áp dụng IFRS khi lập báo cáo tài chính theo luật định nếu có nhu cầu và nguồn lực đầy đủ.

  • Giai đoạn II – Áp dụng bắt buộc (sau 2025): Dựa vào kết quả triển khai của Giai đoạn I, Bộ Tài chính sẽ đánh giá và quyết định kế hoạch áp dụng IFRS bắt buộc.

Kế hoạch áp dụng VFRS

  • Giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật từ 2020 đến 2024: Trong giai đoạn này, Bộ Tài chính và các tổ chức liên quan sẽ phát triển VFRS để thay thế VAS hiện tại. Bộ Tài chính dự kiến ban hành VFRS trước ngày 15 tháng 11 năm 2024.
  • Giai đoạn áp dụng sau 2025: VFRS sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn vị trong mọi lĩnh vực ngoại trừ các đơn vị đã áp dụng IFRS hoặc Chuẩn mực kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Nhận xét của chúng tôi về ảnh hưởng của đề án tới các doanh nghiệpViệc áp dụng IFRS và chuyển đổi VAS sang VFRS là nỗ lực của Chính phủ nhằm tiết giảm khác biệt về kế toán giữa Việt Nam và các quốc gia/vùng lãnh thổ áp dụng IFRS. Thông qua việc áp dụng chuẩn mực mới, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao tính minh bạch và hiệu quả các thông tin tài chính cũng như việc hòa nhập với khuôn khổ báo cáo tài chính quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phải đối mặt với các thách thức sau khi áp dụng chuẩn mực mới:

  • Đầu tư lớn cho việc phát triển nguồn nhân lực để có thể áp dụng chuẩn mực kế toán mới và các thay đổi quy định pháp luật
  • Đầu tư lớn cho việc cập nhật phần mềm kế toán và hệ thống kế toán liên quan phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán mới
  • Phát sinh công việc để duy trì hệ thống và thông tin kế toán mới và hệ thống báo cáo thuế

Trên đây là tổng hợp của chúng tôi về các thông tin chính của để án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn tới và các ảnh hưởng tiềm tàng đến các doanh nghiệp. Nếu Quý Khách hàng có các câu hỏi hoặc muốn làm rõ vấn đề nào, xin liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử.

 

Bản tin IFRS
Cập nhật IFRS Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính tại Việt Nam

Tải về